Update on Aachen repression

In July 2015 our friend and comrade got arrested at a passport control at the Greek-Bulgarian border. The Europe-wide arrest warrant against her had been issued by the prosecution office of Aachen, Germany, on the 24th of June 2015. In Germany she got locked up under the ‘U-haft‘ (Untersuchungshaft) regime in Cologne because of a presumed involvement in an armed bank robbery that had taken place two years earlier (2013). On the 2nd December 2015, after months of investigation the prosecution formally charged her with bank robbery, hostage taking and weapon possession. On the 16th of December, the court called the prison instructing them to release our comrade because all charges were to be dropped, since the “evidence” that months of investigation produced was not sufficient for this case to be brought to court.

When we were writing the above statement (1) concerning the imprisonment and release of our friend, we hoped it would be the last. Unfortunately the German cops did not agree, and decided to appeal against the decision of her release. This resulted in, after first being rejected by the normal court, the higher court’s decision to reopen the case. Concretely this means that, after having spent nearly six months in preventive prison, our friend and comrade is now outside awaiting trial. It is still unclear when the court case will take place. Despite several desperate attempts from the prosecutor’s office to also get a new warrant for her arrest – at the moment we are awaiting the high court’s decision of yet another appeal – she is still outside with us.

However, on Wednesday the 13th of April the same prosecutor’s office ordered a series of house raids in Barcelona that resulted in the arrest of another comrade; she is said to have participated in a bank robbery that was carried out in Aachen in 2014. It is clear that the German and Spanish authorities have decided to join forces in the ongoing project of repression against anarchists in the European territory, supported by the ever obedient dogs of the media.

As expected the media are rubbing their hands together, intertwining “common crimes” with anarchists. This does not come as a surprise, especially in a time that more and more is defined by repressive blows against anything subversive. However, we think it is important to leave the distinction between “common” or “political” crimes to the cops, the prosecutors, the journalists. We do not need to provide the authorities with categories they are only too willing too accept. As has been stated in the communiqué published by comrades of the person arrested in Barcelona, expropriation of banks is “an ethically just and politically legitimate practice, a method of struggle that forms part of the history of every revolutionary movement.” (2) Whether the accused individuals have participated in the robberies or not is not important to us. What is important is that we express our solidarity with those persecuted by the authorities.

While the servants of the State are spawning their assumptions and accusations into the world with a lot of spectacle, we should remember our own perspectives and ideas. These are not times for speculation, neither on the “motives” of the robberies, nor on the presumed innocence or guilt of the arrested. Rather than being a moment for questions, this should be a moment of answers – clear answers directed at those who oppress us. As has been said before, “you touch one of us, you touch all of us”. More than anything this is a time for solidarity, in every possible form it can take.

Freedom for the imprisoned comrade now

Until all prisons and the banks that need them are
destroyed

Amsterdam, 19th April 2016

Update repressie uit Aken

In juli 2015 werd onze vriendin en kameraad gearresteerd tijdens een paspoortcontrole aan de Grieks-Bulgaarse grens. Het Europese arrestatiebevel tegen haar was op 24 juni 2015 uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie in Aken, Duitsland. In Duitsland werd ze in voorarrest (Untersuchungshaft) opgesloten in Keulen, vanwege veronderstelde deelname aan een gewapende bankoverval die twee jaar eerder plaatshad (2013). Op 2 december 2015, na maanden van onderzoek, werd zij door het OM formeel aangeklaagd voor de bankoverval, gijzelname en wapenbezit. Op 16 december beval de rechtbank de vrijlating van onze kameraad en de opheffing van alle aanklachten, omdat het “bewijs” dat maanden van onderzoek geproduceerd had niet voldoende was om haar voor de rechter te slepen.

Toen we de bovenstaande verklaring schreven (1) omtrent de opsluiting en vrijlating van onze vriendin hoopten we dat het de laatste zou zijn. Helaas was de Duitse smeris het hier niet mee eens, en besloot ze bezwaar in te dienen tegen de beslissing haar vrij te laten. Dit resulteerde in, na eerst afgewezen te zijn door de rechtbank, het besluit van de Hoge Raad om de zaak te heropenen. Concreet betekent dit dat, na bijna zes maanden te hebben vastgezeten in voorarrest, onze vriendin en kameraad nu buiten haar proces aan het afwachten is. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak zal voorkomen. Ondanks verscheidene wanhopige pogingen van het OM om ook een nieuw arrestatiebevel te verkrijgen – momenteel zijn we in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad omtrent een zoveelste bezwaar – is ze nu buiten bij ons.

Op woensdag 14 april beval hetzelfde OM echter een reeks huiszoekingen in Barcelona, die resulteerde in de arrestatie van een andere kameraad; zij wordt beschuldigd van deelname aan een bankoverval die plaatshad in Aken in 2014. Het is duidelijk dat de Duitse en Spaanse autoriteiten besloten hebben hun krachten te bundelen in het voortdurende project van repressie tegen anarchisten op het Europese terrein, ondersteund door de immer gehoorzame honden van de media.

Zoals verwacht wrijven de media zich in hun handen, en verweven ze “gewone misdaden” met anarchisten. Dit komt niet als een verrassing, en al helemaal niet in een tijd die meer en meer gekenmerkt wordt door repressief handelen tegen alles wat subversief is. Wij denken echter dat het belangrijk is het onderscheid tussen “gewone” en “politieke” misdaden aan de smeris, de aanklagers, en de journalisten over te laten. Het is niet nodig de autoriteiten categorieën aan te reiken die ze maar wat graag accepteren. Zoals gezegd in de verklaring die gepubliceerd is door kameraden van de gearresteerde persoon in Barcelona, is de onteigening van banken “een ethisch juiste en politiek legitieme daad, een methode van strijd die deel uitmaakt van de geschiedenis van iedere revolutionaire beweging.” (2) Of de beschuldigde individuen deel hebben genomen aan de overvallen of niet is voor ons niet van belang. Wat belangrijk is is dat we onze solidariteit uiten met degenen die vervolgd worden door de autoriteiten.

Terwijl de knechten van de Staat hun veronderstellingen en beschuldigingen de wereld in spuien met een hoop bombarie, moeten we onze eigen perspectieven en ideeën niet vergeten. Dit zijn geen tijden voor speculatie, noch over de “motieven” van de overvallen, noch over de veronderstelde schuld of onschuld van de gearresteerden. Eerder dan een moment voor vragen, zou dit een moment van antwoorden moeten zijn – duidelijke antwoorden gericht aan diegenen die ons onderdrukken. Zoals eerder gezegd, “als je aan eén van ons komt, kom je aan ons allemaal”. Meer dan wat dan ook is dit een tijd voor solidariteit, in al haar mogelijke vormen.

Onmiddelijke vrijheid voor de opgesloten kameraad

Tot alle gevangenissen en de banken die ze nodig hebben vernietigd zijn

Amsterdam, 19th April 2016

Update zur Repression in Aachen

Im Juli 2015 wurde unsere Freundin und Kameradin bei einer Passkontrolle an der griechisch-bulgarischen Grenze festgenommen. Der europaweite Haftbefehl gegen sie wurde am 24. Juni von der Staatsanwaltschaft Aachen (Deutschland) ausgestellt. Als Verdächtige eines bewaffneten Banküberfalls im Jahr 2013 wurde sie im Gefängnis von Köln in Untersuchungshaft genommen. Am 2. Dezember wurde sie nach monatelangen Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft formal angeklagt für Bankraub, Geiselnahme und Waffenbesitz. Am 16. Dezember ordnete der Richter die Freilassung unserer Kameradin an, da alle Anklagepunkte fallen gelassen wurden. Der „Beweis“, den die monatelangen Ermittlungen hervorgebracht hatten, war nicht ausreichend für einen Gerichtsprozess.

Als wir die Stellungnahme (1) bezüglich der Verhaftung und Freilassung unserer Freundin schrieben, hofften wir, dass es sich dabei belassen werde. Leider haben die deutschen Bullen andere Pläne und beschlossen gegen das Urteil der Freilassung Berufung einzulegen. Dies resultierte, nach erstmaliger Abweisung durch ein normales Gericht, im Beschluss des Oberlandesgerichts den Fall wieder zu öffnen. Konkret bedeutet dies, dass, nach fast sechs Monaten in Untersuchungshaft eingesperrt zu sein, unsere Freundin und Kameradin „in Freiheit“ auf ihren Prozess wartet. Es ist noch unklar wann der Fall behandelt werden wird. Trotz einiger verzweifelter Versuche der Staatsanwaltschaft einen neuen Haftbefehl zu erzwingen – momentan warten wir auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts bezüglich des zigsten Einspruchs – ist sie zur Zeit draußen mit uns.

Am Mittwoch 13. April ordnete die gleiche Staatsanwaltschaft eine Reihe von Hausdurchsuchungen in Barcelona an, die mit der Verhaftung einer anderen Kameradin endeten. Sie wird beschuldigt an einem Banküberfall teilgenommen zu haben, der 2014 in Aachen stattfand. Es liegt auf der Hand, dass die deutschen und spanischen Behörden beschlossen haben ihre Kräfte im fortlaufenden repressiven Projekt gegen Anarchisten in Europa zu bündeln, unterstützt von den immer gehorsamen Hunden der Medien.

Wie erwartet reiben sich die Medien die Hände und verknüpfen „gewöhnliche Verbrechen“ mit Anarchisten. Das ist keine Überraschung, und vor allem nicht in Zeiten, in denen immer repressiver gegen alles vorgegangen wird, das subversiv ist. Dennoch glauben wir, dass es wichtig ist die Unterscheidung zwischen „gewöhnlichen“ und „politischen“ Verbrechen den Bullen, Ankläger und Journalisten zu überlassen. Es ist nicht notwendig die Autoritäten mit Kategorien zu bedienen, die sie nur allzu gerne akzeptieren. Wie bereits in der Erklärung, die durch die Kameradinnen der verhafteten Person in Barcelona veröffentlicht wurde, gesagt, ist die Enteignung von Banken „eine ethisch richtige und politisch legitime Methode des Kampfes, die Teil ist der Geschichte aller revolutionären Bewegungen”. (2) Ob die beschuldigten Individuen an den Überfällen teilgenommen haben oder nicht, ist für uns nicht von Belang. Was wichtig ist, ist, dass wir unsere Solidarität zeigen mit jenen, die durch die Behörden verfolgt werden.

Während die Knechte des Staates ihre Unterstellungen und Beschuldigungen mit einem Haufen Spektakel in die Welt hinausspeien, dürfen wir unsere eigenen Ideen und Perspektiven nicht vergessen. Dies ist nicht die Zeit für Spekulationen, auch nicht über die „Motive“ der Überfälle oder über die Schuld oder Unschuld der Verhafteten. Statt eines Moments für Fragen, sollte dies ein Moment für Antworten sein – deutliche Antworten an jene gerichtet, die uns unterdrücken. Wie bereits zuvor gesagt, „wenn ihr einen von uns angreift, greift ihr uns alle an“. Mehr als je, ist es Zeit für Solidarität, in allen möglichen Formen.

Sofortige Freiheit für die gefangene Kameradin!
Bis alle Gefängnisse und die Banken, die diese brauchen, zerstört sind!

Amsterdam, 19. April 2016

Over de arrestatie van een anarchiste in Barcelona op verdenking van onteigeningen in Duitsland

Nieuwe repressive operatie in Barcelona

 

Barcelona13/04/2016 Sociedad. Operacion de los Mossos contra una banda que atracaba bancos en Alemania. Avinguda Coll del Portell FOTO DANNY CAMINAL

Woensdag 13 april begon om 5u ‘s morgens een operatie van de Mossos d’Esquadra [Catalaanse politie] in Barcelona. Twee woningen en een sociaal centrum van de wijk La Salut, “Blokes Fantasma” werden doorzocht. Het twintigtal mensen die in de “Blokes Fantasma” wonen werden 12 uur vastgehouden.

Naast de vernielingen die altijd gepaard gaan met een huiszoeking werd tijdens deze operatie één kameradin aangehouden. Reeds in het kader van de Operatie Pandora werd ze een tijdlang opgesloten in de gevangenis, nu kwam het tot haar aanhouding omwille van een Europees aanhoudingsbevel dat tegen haar werd uitgevaardigd op 11 april. Ze wordt beschuldigd van betrokkenheid bij onteigeningen van banken op het Duitse grondgebied.

Nadat ze voor de Spaanse Audiencia Nacional gebracht werd, beval de rechter Eloy Velasco de voorlopige hechtenis van onze kameradin. Ze werd overgebracht naar de gevangenis van Soto del Real in Madrid. Vermits ze ook in verdenking gesteld is in het kader van Operatie Pandora (die zich momenteel in de onderzoeksfase bevindt) en ze zich verzet tegen haar uitlevering aan Duitsland, heeft onze verdediging een “herziening” van het aanhoudingsbevel gevraagd opdat ze haar voorlopige hechtenis in de Spaanse staat zou kunnen zitten, in afwachting van het proces dat haar hier te wachten staat. Binnen maximaal 2 maanden (verlengbaar met één extra maand) zal de Audience Nacional beslissen of de uitlevering van onze kameradin aan de Duitse autoriteiten tijdelijk opgeschort wordt. Uit informatie die verscheen in de Duitse media zijn we te weten gekomen dat men haar een onteigening toeschrijft die plaatsgevonden heeft in Aken. Bij die onteigening zou – zegt de pers – een groep overvallers een grote som geld buitgemaakt hebben in een bank, zonder enige letsel toe te brengen aan het personeel.

Wat het verdere verloop van de juridische procedure ook mag zijn, willen wij publiekelijk onze steun uiten aan deze kameradin. We eisen haar revolutionaire doelen, haar strijd en haar militante activiteit op als de onze. We kennen haar goed, we weten dat ze kan rekenen op de solidariteit van allen. Ze is een anarchiste in strijd die al jarenlang actief is in verschillende antiracistische, feministische en libertaire projecten in Barcelona, altijd solidair met mensen die getroffen worden door de repressie, altijd bereid om in de mate van het mogelijke te helpen, altijd ondernemend, altijd genereus, vrolijk en glimlachend met haar naasten, altijd onverzettelijk en vastberaden tegen alles wat ze ziet als onrechtvaardig.

De poging van de media om haar te bombarderen tot “publiek gevaar” kon niet perverser zijn. Te meer daar deze operatie van mediamanipulatie impliceert de banken voor te stellen als slachtoffers in een totale omkering van de realiteit. Ze verheerlijken nu de banken die jarenlang ongestraft mensen bestolen hebben, uitgeperst als citroenen, opgelicht, uit hun huizen gezet en drastische besparingen doorgevoerd hebben, terwijl degenen die zich revolteren tegen hun orde en hen durven aanvallen gecriminaliseerd worden. Het doet er voor ons totaal niet toe te weten of onze kameradin werkelijk verantwoordelijk is voor deze overvallen of niet. Onteigening is een ethisch juiste en politiek legitieme praktijk, een strijdmethode die deel uitmaakt van de geschiedenis van de hele revolutionaire beweging.

Ondanks de onophoudelijke pogingen van de Macht om deze methode te reduceren tot “gewone misdaad” ingegeven door individueel belang en hebzucht, is het zeker dat dat onteigingen van plaatsen waar kapitaal geaccumuleerd wordt een constante zijn in onze geschiedenis: van de anarchosyndicalistische groepen die aan het begin van de 20ste eeuw banken beroofden om stakingen of families van gevangen kameraden te ondersteunen tot de verschillende autonome groepen in de jaren 70-80 zoals de MIL, de OLLA of de ERAT (gevormd door arbeiders van de SEAT-fabriek) die geld dat opgestapeld werd door de rijken naar projecten van uitgebuiten in strijd brachten, over de guerillagroepen zoals die van Sabaté of Facerias die in de naoorlogse periode overvallen deden om de weerstand tegen het franquistische regime te financieren. Onteigening, zowel als uitdrukking van een algemene politieke strijd als onder de vorm van sociaal banditisme waarbij alles wat de banken ons afhandig maken terug wordt gestolen om zich te bevrijden van de loonslavernij lijkt ons onder geen enkel voorwendsel verwerpelijk, wel integendeel. Het feit dat sommige mensen het kotsbeu worden om systematisch vertrappeld en uitgezogen te worden door de legale maffia bevestigt dat “we geen koopwaar in handen van de politici en de bankiers” zijn en dat de menselijke conditie zich gelukkig verzet tegen het klakkeloos aanvaarden van de dictatuur van het kapitaal over onze levens.

De politionele en mediatieke klopjacht rond deze overvallen in Duitsland mag ons niet het perspectief doen kwijtraken noch ons van vijand doen vergissen. Het werkelijke publieke gevaar is de macht die vertegenwoordigd wordt door criminelen als Wolfgang Schäuble en Angela Merkel, de macht die niet gewoon maar enkele kluizen heeft leeggeroofd, maar de sociale rijkdom van hele volkeren en gebieden. Het is de macht van de transnationale elites die miljoenen mensen in de ellende geduwd hebben om besparingsmaatregelen op te leggen die hun neoliberaal en imperialistisch project dienen. De aanhouding van onze kameradin is dan ook gewoon een extra reden om deze elites en het systeem dat ze vertegenwoordigen te bestrijden, een systeem dat fanatiek gedreven wordt door accumulatie van geld in de handen van enkelen ten koste van het lijden, de ontbering en de uitbuiting van anderen. De politievervolging noch de massieve propaganda van het regime kunnen verbergen wat reeds evident is voor iedereen: zoals de dichter zei, wat voor een misdaad is het bestelen van een bank in vergelijking met er één op te richten?

Onmiddellijke vrijheid voor de kameradin opgesloten in Madrid!

Laten we de uitlevering verhinderen.
 Solidariteit met het bezette sociaal centrum Blokes Fantasma en alle mensen in strijd die vervolgd worden!

Zolang er ellende bestaat zal er revolte zijn!

Kameradinnen en kameraden van de opgesloten anarchiste.

15 april 2016
[vertaald uit het Spaans]

Communiqué about the last repressive operation in Barcelona and in solidarity with the comrade that is locked up in the prison of Soto del Real.

Barcelona13/04/2016 Sociedad. Operacion de los Mossos contra una banda que atracaba bancos en Alemania. Avinguda Coll del Portell FOTO DANNY CAMINAL

On Wednesday the 13th of April at five in the morning the Mossos d’Esquadra [Catalan autonomous police] began an operation in Barcelona in which they raided and searched two private addresses and one social centre in the neighbourhood of La Salut, “los Blokes Fantasma”, where the twenty inhabitants were held during twelve hours.

Besides the plundering and destruction that accompanies every police raid, the operation resulted in the arrest of a comrade who had already been imprisoned following Operation Pandora, and for whom there had been a European arrest warrant issued since the 11th of April based on the accusation of having participated in expropriations of banks in the German territory.

After passing in front of the Audiencia Nacional [Spanish special high court], judge Eloy Velasco sent our comrade to preventive arrest. She has been transferred to the prison of Soto del Real. Given that she is also facing charges in the Pandora process (currently in investigation phase) and that she has expressed the wish not be be extradited, our defence has requested a “condition” to the European extradition order, demanding that she will serve preventive arrest in Spain awaiting the court case that she has pending here. Within a period of maximum two months (extendible with one more month), the Audiencia Nacional will need to decide whether the handing over of our comrade to the German authorities will be temporarily suspended or not. From the news articles published in the German press we have learned that it concerns an expropriation that took place two years ago in the city of Aachen, during which – always according to the press – the group of assailants took a notable sum of money from the bank without causing any personal injuries or damage.

Whatever the outcome of the judicial process, we want to publicly show our support towards the comrade, vindicating as our own her revolutionary political goals, her struggle and her militant activity. Those who know her well know that she has truly deserved everyone’s solidarity. We are speaking of a person who is a fighter and an anarchist, who since years has been active in several anti-racist, feminist and libertarian projects in Barcelona, always in solidarity with the persecuted, always ready to help wherever she could, always ready to act, always generous, happy and smiling to those around her, always uncompromising and firm against everything that she perceives as unjust.

The attempt of the media to transform her into a public danger could not prove more perverse. Above all when this operation of mediatic manipulation implies presenting the banks as victims, in a total reversal of reality that dignifies those who have been robbing us, bleeding us dry, cheating us, dispossessing and cutting us down with impunity for years, while it criminalises those who rebel against its order and dare to attack it. We could not care less whether the comrade is actually responsible for the robberies or not. The expropriation of banks is an ethically just and politically legitimate practice, a method of struggle that forms part of the history of every revolutionary movement.

In fact, in spite of the constant attempts of Power to reduce this method in the scope of the “common crime”, motivated by personal interest and greed, what is certain is that the expropriation of places of accumulation of capital is constant in our history: from the anarchosyndicalist groups that at the beginning of the twentieth century robbed banks to maintain strikes or to help the families of the imprisoned comrades to the different autonomous groups of the ’70s and ’80s like the MIL, the OLLA or the Erate (formed by workers of the SEAT) that redirected the money accumulated by the rich to several projects of the exploited in struggle, to Maquis groups like those of Sabaté or Facerías that in the postwar period practised robberies in order to finance the resistance to the Francoist regime. Expropriation, both in its form as a tactical expression of a general political struggle and in the form of social banditism in which that what the banks are stealing from us is recuperated in order to free itself from the chains of exploitation of work and unemployment, to us does not seem something that is in principle reproachable – rather the contrary. That there are people that are sick of systematically being trampled under foot and exploited by the legal maffia confirms that “we are not commodities in the hands of the politicians and bankers” and that fortunately the human condition resists submissively accepting the dictatorship of capital over our lives.

The policial and mediatic hunt deployed because of the robberies in Germany should not let us forget our perspectives nor confuse us as to who are our enemies. The true public danger is power, represented by criminals such as Wolfgang Schäuble and Angela Merkel, the power that has not emptied a few heavy safes, but the social wealth of entire people and territories. It is the power of transnational elites that has pushed millions of people into misery in order to impose austerity measures that serve their neo-liberal and imperialist project. The arrest of our comrade is only another motive to fight these elites and the system they represent, a system only moved by the accumulation of money in the hands of a few at the expense of the suffering, dispossession and exploitation of everyone else. Neither the policial persecution nor the massive propaganda of the regime can hide what is already obvious to everyone, which is, as the poet said, what crime is robbing a bank compared to founding one?

Immediate freedom for the comrade imprisoned in Madrid!

Let’s stop the process of extradition!
Solidarity with the social centre Blokes Fantasma and all the persecuted people in struggle!

While there is misery, there will be rebellion!

Comrades of the prisoner,
 15th April 2016 
Barcelona

[Translated from Catalan] 
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/503679/index.php